Lise Eğitim

           Yüksek öğretimden bir önceki basamak olan lise eğitimi gerek üniversite eğitimine hazırlık gerekse yaşam becerilerinin kazanılması sürecinde oldukça kritik öneme sahip bir dönemdir. Öğrencilerimizin analitik düşünebilen, öğrenmeyi öğrenen, üretken, bilgiye ulaşabilen ve bilgiler arasında transfer yapabilen, yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurabilen, bilişim teknolojilerini kullanabilen, eğitim sürecine aktif olarak katılan, ulusal ve küresel değerleri benimsemiş insanlar olarak yetiştirmelerini amaçlıyoruz.

            Başarı yorum öğrencileri, okul öncesinden üniversiteye kadar “Bütünsel Eğitim Yaklaşımı” ile kendilerini ve dünyayı keşfederek, başarılı bir geleceğe adım adım yürümektedirler. Öğrencinin bulunduğu yaş dönemi esas alınarak tasarlanmış “Bütünsel Eğitim Yaklaşımı” öğrencilerin yetenekleri ve öğrenme şekilleriyle bütünleşerek kalıcı bir eğitime zemin hazırlamaktadır.Başarı yorum liselerinde öğrencilerin, araştıran, sorgulayan ve öğrenmede aktif rol üstlenen bireyler olmaları için mücadele edilir. Öğretmenler onlara keşfetmeyi, sorgulamayı öğreten birer rehber durumundadır. Öğrenciler her zaman aktif olarak grup çalışması yapmaya ve projeler hazırlamaya yönlendirilir. Bu sistemde öğrencilerin her türlü katılımı, katkısı, emeği ödüllendirilir. 

              Öğrencilere yıl içinde proje konuları verilerek; ortaya çıkan çalışmaların paylaşılması, ulusal ve uluslararası projelerde yer alması sağlanır. Derslerde “yakından uzağa” ilkesine uyularak somuttan soyuta aşamalı geçiş yapılır.

Başarı yorumKolejinde orta öğretimin amaç ve görevleri, Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;


               Atatürk milliyetçiliği doğrultusunda sosyal ve kültürel bütünleşmeyi sağlamak ve korumaktır.
Tüm öğrencilere orta öğretim düzeyinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle, onlara kişi ve toplum sorunlarını tanıma, bunlara çözüm yolları üretme ve toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma  gücünü kazandırmaktır.


              Öğrencileri, toplum ekonomisinin gereklerini de gözeten çeşitli programlar çerçevesinde ilgi ve yeteneklerine göre geliştirerek yüksek öğretime ve toplumsal yaşama hazırlamaktır.

              Yalnızca akademik başarıya odaklı değil, sosyal, yaratıcı, üretken, özgüven sahibi bireyler yetiştirmeyi amaçlayan okulumuzda öğrencilerimizin bütünsel gelişimine olanak sağlamaktır.


              Başarı yorum Kolejimizde İngilizce dersleri öğretmenlerin öğrencilere iletişim kurmak için çeşitli özgün ve öğrenci odaklı fırsatlar tanıyacak şekilde planlanmakta ve işlevsel hale getirilen dersler şeklinde işlenmektedir içermektedir. Her derste olduğu gibi İngilizce dersinde de her öğrencinin farklı ihtiyaç ve becerileri olduğu göz önüne alınmakta ve sınıf içi ders faaliyetleri bu etkenlere göre şekillendirilmektedir. Öğretim, öğrenci merkezlidir. Okulumuzda yabancı dili sunarken işlevsel bir yaklaşım sergilenir ve öğretim etkinlikleri daha çok karşılıklı konuşma, grup çalışması, sorun çözme ve eğitsel oyunlara dayanır. 

              Öğrenme süreci özel seçilmiş sorulardan oluşan konu tarama sınavları ile süreç kazanımları bakımından değerlendirilir. Deneme sınavları ile ulusal sınavlara hazırlık yapılır. 12. Sınıflarda TYT ve AYT  hazırlık eğitimi uygulanır. Bu eğitim deneme sınavları ile takip edilir.